"Saçlary we dyrnaklary berkitmek üçin toplum" Biologiki taýdan işjeň iýmit goşundy Molecular Force


Telefon: +99361704962

Goşuldy: 2 aý öň
Görülen sany: 72

Aýbölek Faberlik Gyzylarbat.
Aşgabada dastawka bar.

Molekulýar iýmit goşundylary Molecular Force bazardaky özboluşly önüm. Bu ugry, bu ugurdaky iň uly kompaniýa, iýmit goşundy formulalarynda täzelikçi, Amerikan laboratoriýasy Lief Labs bilen bilelikde ösdürdik. Bedeniň her ulgamyna çylşyrymly täsir edýäris. Formulalar, patentlenen BioPerine® komponenti bilen güýçlendirilen bio-elýeterli ösümlik maddalaryna esaslanýar. Biologiki taýdan işjeň maddalaryň siňdirilişini ep-esli ýokarlandyrýar.

Täsin innowasiýa molekulýar formulalary.
Beden ulgamlaryna toplumlaýyn çemeleşme.
Her formuladaky ingredientleriň sinergiýasy netijeliligi ýokarlandyrýar.
Patentlenen gara burç miwesi ekstrakty bolan BioPerine® komponenti bilen güýçlendirilýär.
Iýmit goşundysy "Saçlary we dyrnaklary berkitmek üçin çylşyrymly"

Saçlar we dyrnaklar metabolizmanyň aýnasydyr we ilkinji nobatda gurluş beloklarynyň (keratin) we metabolizmi sazlaýjylaryň - olaryň emele gelmegine we ösmegine itergi berýän witaminler we antioksidantlar alyş-çalşygydyr. Iýmit goşundysynda saçyň we dyrnaklaryň gurluşyny dikeltmek we berkitmek üçin ähli zerur komponentler bar.

Keratin - ýokary bio-eräp bilýän keratin (Cynatine HNS) kükürt saklaýan keratin gurluş bloklaryndan durýar. Bu görnüş keratin böleklerini çalt öýjüklere daşap, sagdyn saç, deri we dyrnak öndürýär.

At aty saç düzümini güýçlendirýär, ösüşi höweslendirýär, derini guraklykdan goraýar, deride kadaly suw balansyny saklaýar. Köplenç garramaga garşy seriýalarda ulanylýan kollagen we elastin süýümlerini dikeldýär. At ekstrakty dokumanyň gurluşyny dikeldýär, antibakterial we antifungal häsiýetleri görkezýär. Dermis we deri dokumalaryny witaminler, minerallar bilen doýurýar, güýçlendirýär we sazlaýar.

Bambuk saçyň çeýeligini üpjün edýär, kremniniň kislotasynyň köp bolmagy sebäpli kelläni we saçlary güýçlendirýär we janlandyrýar. Fenollara baý, kapilýar tonik hökmünde hereket edýär we çişmä garşy täsir edýär. Ganyň mikrosirkulýasiýasyny kadalaşdyrýan efir ýaglaryndan, gan damarlarynyň çeýeligini we tonusyny ýokarlandyrýan mineral duzlardan, kelläni we saçlary iýmitlendirýän oligoelementlerden ybarat. Özboluşly aýratynlygy gialuron kislotasynyň we kondroitiniň önümçiligini höweslendirmekdir. Bu maddalar kollagen süýümleriniň dikeldilmegine goşant goşýar.

Biotin we C witamini demirden iýmitiň siňmegine kömek edýär (demir dyrnaklary we dyrnak plitalarynyň töweregindäki derini güýçlendirýär).
C witamini saç follikulasynda gan aýlanyşyna kömek edýär, belok sintezini güýçlendirýär, saç dökülmeginiň esasy sebäplerinden biri bolan immun ulgamynyň gowşamagyna garşy durýar.

Önümiň esasy aýratynlyklary:

Örän elýeterli biosolub keratini öz içine alýar.
Saçlaryň we dyrnaklaryň gurluşyny güýçlendirýär.
Deriniň çeýeligini dikeldýär.
Deride we subkutan dokumada gan aýlanyşyny gowulandyrýar.