Biogumus

Цена: 1,200


Контакт: Şatlyk (2)
Телефон: +99362367554

Опубликовано: 3 месяцев назад
Просмотры: 33

Biogumus, Kaliforniýa gyzyl gurçuklarynyñ kömegi bilen öndürilen organiki dökün. (Gurçuk dersi).
Himiki dökünlere ajaýyp alternatiwadyr we ösümlik saglygy we daşky gurşaw üçin köp peýdasy bar.

Biogumusyñ peýdalary:

1. Topragyň gurluşyny gowulandyrýar:
Biogumusda topragyň gurluşyny gowulaşdyrmaga kömek edýän organiki maddalar bar. Topragyñ zeýleşmeginiñ öñüni alýar we howa çalşygyny gowulandyrmaga mümkinçilik berýär we suw saklaýyş ukybyny ýokarlandyrýar.

2. Biogumusyñ düzümi:
Biogumus azot (N), fosfor (P), kaliý (K), magniý (Mg), kalsiý (Ca) we başgalar ýaly dürli mikroelementlere baýdyr. Bu mikroelementler ösümlikleriň kadaly ösmegi üçin zerurdyr.

3. Önümçiligi ýokarlandyrýar:
Iýmitleniş aýratynlyklary sebäpli biogumus ösümlik öndürijiligini ýokarlandyryp biler. Köküň ösmegine itergi berýär, ýokumly maddalaryñ we suwuň siňdirilmegini gowulandyrýar, netijede has sagdyn we bol hasyl bolýar.

4. Topragyň biologiki işjeňligini gowulandyrýar:
Biogumusda köp mikroorganizmler we topragyň biologiki işjeňligini gowulaşdyrmaga kömek edýän peýdaly bakteriýalar bar. Bu organiki materialyň dargamagyna kömek edýär, kesele garşylygy ýokarlandyrýar.

5. Çyglylygy kadalaşdyrmagy gowulandyrýar:
Biogumus ýokary suw saklaýyş ukybyna eýe bolup, topragyň çyglylygyny kadalaşdyrmak üçin ajaýyp çözgüt bolýar. Çyglylygy saklamaga we guraklyga çydamlylygy ýokarlandyrýar.

6. Zyýan berijiler we kesellere gözegçilik:
Biogumus ösümlikleri zyýankeşlerden we kesellerden goramaga kömek edýän peýdaly bakteriýalary we mikroorganizmleri öz içine alýar.

7. Stresse garşylygy gowulandyrýar:
Biogumus ösümliklere toprakdaky guraklyk, aýaz ýa-da duzlulyk ýaly dartgynly şertleri has gowy çözmäge kömek edýär. Ösümlikleriň oňaýsyz şertlere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrýar, kyn şertlerde-de ýaşamaga we gülläp ösmäge mümkinçilik berýär.

8. Topragyň bölünişigini ýokarlandyrýar:
Gurluşy we howanyň geçirijiligi sebäpli, biogumus topragyň has gowy howalaşmagyna kömek edýär. Bu ösümligiň kök ulgamy üçin amatly şertleri döredýär, sagdyn ösmegine we işlemegine kömek edýär.

9. Ekologiýa taýdan arassa:
Biogumus tebigy önüm bolup, daşky gurşawa zyýanly himiki goşundylary ýa-da pestisidleri öz içine almaýar. Tebigy ekosistemalara zyýan bermez.

10. Durnukly ekerançylyk:
Biogumusy ekerançylykda ulanmak himiki dökünleriň we pestisidleriň ulanylmagyny azaltmak, suwy tygşytlamak we topragyň saglygyny goramak ýaly durnukly tejribäni ösdürmäge kömek edýär. Bu has durnukly we ekologiýa taýdan arassa ekerançylygy ösdürýär.

Biogumus topragyň hilini gowulaşdyrmak we ösümliklerini sagdyn we güýçli saklamak isleýänler üçin ajaýyp çözgütdir. Daşky gurşawa ýetirýän peýdalary hem inkär edip bolmaýar.

Geljekde biogumus dökünler pudagynyň esasy ugurlaryndan birine öwrüler.
Biogumusyñ himiki dökünler bilen deňeşdirilende birnäçe artykmaçlygy bar. Ilki bilen topragyň gurluşyny gowulaşdyrýar, has ýumşadýar we ösümliklere kislorod we suw almaga mümkinçilik berýär. Ikinjiden, topragy uzak möhletli hasyllylygyna goşant goşýan organiki maddalar bilen baýlaşdyrýar. Biogumus ösümliklere ýokumly maddalary has netijeli siňdirmäge kömek edýän mikroorganizmleri hem öz içine alýar.

Netijede, himiki dökünleriň ýerine biogumus ulanmak tebigatda deňagramlylygy saklamaga we topragyň uzak möhletli hasyllylygyny üpjün etmäge kömek eder. Bu ösümliklere sagdyn ösmäge we daşky gurşawy saklamak bilen daýhanlara gowy hasyl almaga mümkinçilik berer. Biogumus azyk howpsuzlygyny we geljekki nesiller üçin tebigy baýlyklary gorap saklamagy üpjün edýän durnukly we ekologiýa taýdan arassa oba hojalygyny höweslendirer.

Biogumusyñ ýokary hilini size hödürleýäris
1 haltada 40kg 50tmt (ýerindäki bahasy)
1 tonnasy 1200 tmt (ýerindäki bahasy)

Salgymyz: Daşoguz welaýaty, Köneürgenç etraby.